Er mwyn sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) yn cael eu diweddaru, mae’n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol ymgymryd ag adolygiad llawn o’u Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) mabwysiedig o leiaf unwaith bob pedair blynedd ar ôl ei fabwysiadu.

Yn dilyn ymgynghoriad ym mis Ionawr/Chwefror ar Gytundeb Cyflawni ac Adroddiad Adolygu drafft, mae’r ddwy ddogfen wedi’u diweddaru i adlewyrchu materion a godwyd lle y bo’n briodol. Ar 18 Mawrth 2021 cytunodd y Cyngor i ddechrau gweithio ar baratoi CDLl Newydd ar gyfer Caerdydd.

Darllenwch gopi o’r Adroddiad Adolygiad CDLl terfynol (904kb PDF) .

Ar 30 Mawrth 2021 cymeradwyodd Llywodraeth Cymru Gytundeb Cyflawni CDLl Newydd Caerdydd. Mae’r Cytundeb Cyflawni yn nodi’r gwahanol gamau sy’n gysylltiedig â’r broses o lunio’r Cynllun, yr amser y mae pob rhan o’r broses yn debygol o gymryd a’r ffordd y mae’r Cyngor yn bwriadu cynnwys y gymuned leol a rhanddeiliaid eraill wrth baratoi CDLl Newydd.

Darllenwch gopi o’r Cytundeb Cyflawni cymeradwy (3.7mb PDF)​.

Byddwn nawr yn dechrau paratoi CDLl Newydd ar gyfer Caerdydd. Bydd y Cynllun yn cynnwys strategaeth a pholisïau newydd i arwain a rheoli twf a newid yng Nghaerdydd dros y 15 mlynedd nesaf hyd at 2036.

Cardiff transport