Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol

Mae’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn rhestr o’r holl safleoedd a gyflwynwyd i’r Cyngor yn ystod yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol a gynhaliwyd rhwng 31 Mai a 20 Awst 2021. Mae’n bwysig nodi os caiff safleoedd posibl eu cyflwyno, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y byddant yn rhan o’r CDLl.

Nid yw’r Gofrestr yn ddogfen ymgynghori, mae ar gael er gwybodaeth yn unig, ar hyn o bryd. Bydd y cyfle ffurfiol i roi sylwadau ar Safleoedd Ymgeisiol yn y Cam Strategaeth a Ffefrir yn hydref 2022, pan fydd y Cyngor hefyd yn cyhoeddi asesiad cychwynnol o’r safleoedd. Nid yw Safleoedd Ymgeisiol sydd wedi’u cynnwys yn y gofrestr yn rhan o’r CDLl.

Mae’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol yn rhestr o’r holl safleoedd a gyflwynwyd i’r Cyngor yn ystod yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol.  Mae Rheoliadau CDLl yn ei gwneud yn ofynnol i bob Awdurdod Cynllunio Lleol ofyn am enwebiadau ar gyfer safleoedd, a elwir Safleoedd Ymgeisiol, i’w cynnwys yn y CDLl.  Mae’r alwad am safleoedd ymgeisiol yn rhan bwysig o’r broses o lunio cynllun ac mae’n ofynnol ei chynnal yn gynnar yn y broses o baratoi cynllun, cyn y camau ffurfiol a chyn i’r Cynllun drafft gael ei baratoi a’i ymgynghori arno yn y Cam Strategaeth a Ffefrir.

Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol yng Nghymru i baratoi CDLl.  Un o swyddogaethau pwysig y CDLl yw nodi strategaeth defnydd tir y Cyngor a nodi’r lefel ddisgwyliedig o ddatblygiadau yn y dyfodol a allai ddigwydd a dyrannu tir ar gyfer datblygiad o’r fath a allai ddigwydd yn ystod oes y Cynllun.  Mae’r Llawlyfr CDLl (Llywodraeth Cymru, Mawrth 2020) yn argymell y dylai awdurdodau cynllunio lleol ymgysylltu â datblygwyr a thirfeddianwyr ar gam casglu tystiolaeth y CDLl i gasglu gwybodaeth am safleoedd datblygu y gellid eu cynnwys yn y cynllun. Nod hyn yw helpu’r cyngor i ystyried safleoedd addas i’w cynnwys yn y CDLl ac osgoi nifer sylweddol o safleoedd anhysbys yn cael eu cyflwyno yn ystod y cam archwilio olaf a hefyd i sicrhau y gellir darparu’r CDLl yn nhermau defnydd tir.

Rhwng 31 Mai a 20 Awst 2021, gwahoddodd y Cyngor bob parti yn ffurfiol i gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol posibl, ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, roeddent am gael eu hystyried i’w cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd yn unol â’r canllawiau.

Dylai’r Gofrestr gynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • Cyfeirnod y Safle Ymgeisiol
  • Enw’r Safle
  • Adran Etholiadol
  • Cynigydd Safle
  • Defnydd a Gynigir
  • Arwynebedd y Safle (mewn hectarau)
  • Map Lleoliad y Safle (fel y’i cyflwynwyd gan y Cynigydd Safle)

Trefnir y safleoedd yn ôl Adran Etholiadol ac yn ôl cyfeirnod y safle.  Mae rhai safleoedd yn croesi ffin nifer o Adrannau Etholiadol a chyfeirir atynt yn unol â hynny.  Dylid nodi bod yr holl wybodaeth a ffiniau safleoedd yn y Gofrestr fel y nodir yn y cyflwyniadau a dderbyniwyd.  Mae’n bwysig nodi os caiff safleoedd posibl eu cyflwyno a’u cynnwys yn y Gofrestr, nid yw hyn o reidrwydd yn golygu y byddant yn cael eu cynnwys yn y CDLl.  Nid yw safleoedd sydd wedi’u cynnwys yn y gofrestr yn rhan o’r CDLl newydd.

Bydd y Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynir yn cael eu hasesu yn unol â’r canllawiau a nodir yn y Methodoleg Safleoedd Ymgeisiol a bydd y Cyngor yn penderfynu pa safleoedd a allai fod yn rhan o’r CDLl newydd fel dyraniadau.

Yn y Cam Strategaeth a Ffefrir (Hydref 2022), bydd y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol ynghyd ag asesiad cychwynnol o’r safleoedd yn cael ei chyhoeddi ochr yn ochr â Dogfen Ymgynghori’r Strategaeth a Ffefrir a gwahoddir sylwadau ar y gofrestr a gwahoddir yr asesiad cychwynnol.

Y Safleoedd Ymgeisiol

Gallwch weld y Safleoedd Ymgeisiol isod neu gallwch eu gweld ar fap.